HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Kdo chce, hledá způsoby (jak zachovat péči obou rodičů), kdo nechce, hledá důvody (proč zamítnout střídavou péči)

Stridavka.cz


37 Co 294/2017 - 241

Česká republika
Rozsudek
Jménem republiky

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ladislava Palatina a soudců JUDr. Jiřího Sýkory a JUDr. Ilony Koběrské ve věci péče o nezletilou K. M. H., narozenou XX. XX. 2011, zastoupenou opatrovníkem Městským úřadem v Třebíči, dítěte matky S. M., narozené XX. XX. 1983, bytem V., zastoupené Mgr. O. H., advokátem se sídlem v T. a otce T. H., narozeného XX. XX. 1981, bytem B., zastoupeného obecným zmocněncem Ing. A. M., bytem V. V., v řízení o změnu výchovy, o odvolání otce proti rozsudku Okresního soudu v Třebíči č.j. 10 P 105/2016-208, ze dne 13. 6. 2017,

t a k t o :

I. Rozsudek soudu I. stupně se mění tak, že nezletilá K. M. se od právní moci tohoto rozsudku svěřuje do střídavé péče rodičů, přičemž v péči otce bude každý lichý týden a v péči matky každý sudý týden v roce a k předání nezletilé dojde vždy v neděli v 17.00 hodin v místě bydliště rodiče, u něhož dítě pobyt končí.
Otec je povinen přispívat na výživu nezletilé měsíčně částkou 1.500 Kč a matka částkou 500 Kč, každý z rodičů k rukám druhého rodiče vždy do 10. dne v měsíci předem.
V době hlavních školních prázdnin nebude střídavá péče realizována a nezletilá bude pobývat v péči matky od 1. 7. do 15. 7. a od 1. 8. do 16. 8. a v péči otce po zbývající dobu, přičemž k předání nezletilé dojde vždy v místě bydliště rodiče, u něhož dítě pobyt končí, a to v 17.00 hodin.

Střídavá péče nebude rovněž realizována v době jarních prázdnin a vánočních prázdnin, tj. období od 23. 12. do 1. 1. každého roku a nezletilá bude pobývat každý sudý rok u matky a každý lichý rok u otce od soboty jarním prázdninám předcházející 9.00 hodin do neděle, kterou jarní prázdniny končí 17.00 hodin a dále každý sudý rok u matky od
23. 12. 17.00 hodin do 27. 12. 17.00 hodin a každý lichý rok u otce v tutéž dobu a každý lichý rok u matky od 27. 12. 17.00 hodin do 1. 1. následujícího roku 17.00 hodin a u otce každý sudý rok v tutéž dobu, přičemž k předání nezletilé dojde vždy v místě bydliště rodiče, u něhož dítě pobyt končí.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

O d ů v o d n ě n í :

Citovaným rozsudkem Okresního soudu v Třebíči ze dne 13. 6. 2017 bylo rozhodnuto výrokem I., že se zamítá návrh otce na svěření nezletilé K. M. do střídavé péče rodičů. Výrokem II. byl potom upraven styk otce s nezletilou dcerou, výrokem II. vyslovena předběžná vykonatelnost tohoto rozhodnutí a výrokem III. rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto rozsudku podal v zákonné lhůtě dle § 204 odst. 1 o. s. ř. odvolání otec nezletilé. Odvoláním napadl prvostupňový rozsudek v celém rozsahu. Uvedl, že soud I. stupně neprovedl jím navrhované důkazy a provedené důkazy nesprávně zhodnotil. Prvý soud se také neřídil ustálenou judikaturou Ústavního soudu, která hovoří ve prospěch jím navrhované střídavé péče. Navrhl proto doplnění dokazování o výslech jeho matky, tedy babičky nezletilé a následně změnu rozhodnutí soudu I. stupně a svěření dítěte do střídavé péče rodičů.

Odvolací soud přezkoumal rozsudek soudu I. stupně v celém rozsahu, doplnil dokazování o aktuální zprávu opatrovníka a sdělení rodičů ohledně současného stavu péče o nezletilou a zjistil následující skutečnosti.

Poslední úprava výchovy a výživy nezletilé K. M. byla provedena rozsudkem Okresního soudu v Třebíči z 13. 7. 2015. Tímto rozsudkem byla nezletilá svěřena do péče matky a otci stanoveno výživné v částce 3.000 Kč měsíčně. Styk otce s nezletilou dcerou upravován nebyl. Již v tomto řízení otec původně navrhoval svěření nezletilé do střídavé péče, ale v závěru své stanovisko změnil a souhlasil se svěřením dítěte do výlučné péče matky s podmínkou svého širokého styku s dcerou. Rodiče se tehdy shodli na tom, že styk otce s dcerou se pokusí vyřešit dohodou.

Dne 15. 7. 2016 podal otec návrh na změnu výchovy a svěření nezletilé do střídavé péče rodičů. Jako důvod uvedl přetrvávající problémy s dohodou o styku a dále pak změnu podmínek na své straně, když v současné době má jinou pracovní dobu než při poslední úpravě výchovy a je tedy schopen zajistit plně péči o nezletilou dceru. Matka se k návrhu otce vyjádřila tak, že pro změnu výchovy nevidí žádný důvod a se střídavou péčí nesouhlasí především pro špatnou komunikaci mezi rodiči.

Z dokazování provedeného soudem I. stupně vyplynulo, že nezletilá bydlí s matkou, jejím druhem a polorodým bratrem P., narozeným XX. XX. 2015. Matka je na rodičovské dovolené. Nezletilá nastoupila od 1. 9. 2017 do 1. třídy Základní školy ve V.

Otec bydlí v B. v rodinném domě svých rodičů a původně pracoval jako řidič kamionu. U jednání odvolacího soudu sdělil, že tuto práci ukončil v říjnu 2016, kdy měl nezaviněnou havárii, po níž byl na pracovní neschopnosti. Uvědomil si riziko povolání a také potřeboval více prostoru pro kontakt s dcerou. Od května 2017 pracuje jako OSVČ s oborem podnikání zámečnictví a z této činnosti si ponechává měsíčně přibližně 15.000 Kč.

Rodiče se u jednání odvolacího soudu shodli na tom, že aktuální styk otce s nezletilou probíhá dle předběžně vykonatelného rozsudku ze dne 13. 6. 2016, tj. každý lichý týden od čtvrtka do následujícího pondělí a v době letních prázdnin v týdenních intervalech. Matka dále uvedla, že přetrvává špatná komunikace mezi rodiči, příčinu spatřuje zejména v majetkových sporech, které s otcem stále vedou.

Z aktuální zprávy opatrovníka vyplynulo, že rodiče setrvávají na svých stanoviscích ohledně péče o nezletilou, s níž provedl opatrovník pohovor a zjistil, že pro dítě je důležitou osobou polorodý bratr P., který by ji v případě střídavé péče chyběl. Pohovor a jeho závěry odpovídají nízkému věku dítěte. Dále pak zpráva potvrdila skutečnosti zjištěné od rodičů u jednání odvolacího soudu.

Odvolací soud měl po přezkumu prvostupňového rozhodnutí za to, že jsou dány podmínky pro jeho změnu. Z dokazování provedeného v řízení před soudem I. stupně a doplněného v řízení odvolacím nevyplynula žádná závažná skutečnost, která by bránila svěření dítěte do střídavé péče. Od posledního rozhodování o výchově naopak došlo ke změně poměrů na straně otce, který ukončil dřívější časově náročné povolání řidiče a v současnosti pracuje jako OSVČ. Mezi rodiči sice přetrvávají porozchodové rozpory, tyto se však týkají zejména majetkových otázek a v oblasti plnění rodičovských povinností a styku otce s nezletilou byli rodiče schopni respektovat rozhodnutí soudu. Nezletilá je zvyklá jak na prostředí u matky tak i na prostředí u otce, kde žijí prarodiče z otcovy strany, s nimiž má pravidelný kontakt, přičemž babička byla schopna v případě potřeby otci s péčí o vnučku pomoci. Vzdálenost místa bydliště matky a otce netvoří také překážku v nastavení střídavé péče a nepředstavuje pro nezletilou nadměrnou zátěž s dojížděním do školy.

Vzhledem k tomu, že rodiče měli před vydáním prvostupňového rozsudku problém dohodnout se na styku otce s dcerou, upravil odvolací soud jejich styk s dítětem v době hlavních školních prázdnin, jarních a vánočních prázdnin, kdy nebude realizována střídavá péče.

Pokud jde o výši výživného, bylo nutno vycházet ze současných příjmů obou rodičů, tj. na straně matky rodičovského příspěvku 7.500 Kč měsíčně a na straně otce výdělku z podnikání okolo 15.000 Kč čistého měsíčně. Výživné pak bylo nastaveno ve výši ½ částky, která by přicházela v úvahu při plném výživném.

Veden těmito úvahami odvolací soud za použití § 220 odst. 1 písm. b) o. s. ř. rozhodnutí soudu I. stupně změnil.

S ohledem na charakter řízení a skutečnost, že rodiče se náhrady nákladů výslovně vzdali, bylo o této otázce rozhodnuto, jak uvedeno ve výroku II.

Návrh na snížení výživného otce za období od října 2016 do května 2017 vznesl jeho zástupce až v závěrečném návrhu u jednání soudu I. stupně dne 6. 6. 2017. Za této situace nebylo o tomto návrhu soudem I. stupně rozhodováno, a proto také o něm nemohl pochopitelně rozhodovat ani soud odvolací. Jedná se o samostatný návrh, jímž se bude zabývat v novém řízení Okresní soud v Třebíči, který k němu provede potřebné dokazování a následně o něm rozhodne.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

Brno 19. prosince 2017

JUDr. Ladislav Palatin v. r.
předseda senátu

Za správnost vyhotovení:
Markéta Munzarová


29.01.2018

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ