HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Psycholožka Václava Masáková

Václava Masáková - porušení Etického kodexu psychologické profese

EK ČMPS


Vážený pane Ing. A. Hodino,

dne 24. února 2017 jste se obrátil na Etickou komisi Českomoravské psychologické společnosti (dále jen EK ČMPS) se stížností na porušení Etického kodexu ČMPS psycholožkou PhDr. Václavou Masákovou. Byl jsem pověřen šetřením této Vaší stížnosti.

Nejprve se Vám chci omluvit za vzniklou časovou prodlevu. EK ČMPS pracovala dlouho v omezeném počtu členů, v posledních letech došlo k velkému nárůstu podaných stížností a jejich projednávání se tak protáhlo.

Vaši stížnost jsem v souladu s Jednacím řádem EK ČMPS začal nejprve řešit dopisem, který jsem poslal Vám 27. 2. 2018 a ve kterém jsem poprosil o upřesnění tzv. „věcného jádra stížnosti“. Obratem jste mně vyhověl a navíc oznámil, že jste dne 12. 9. 2017 poslal na ČMPS druhou stížnost na stejnou psycholožku za další podobný postup. Po poradě s vedením EK ČMPS byly obě stížnosti spojeny.

Poprvé jsem PhDr. V. Masákovou oslovil 5. 3. 2018, uvědomil jsem ji o obdržení obou Vašich stížností a požádal o souhlas s mailovou komunikací. PhDr. V. Masáková souhlasila, napsala, že na dotazy odpoví, a zároveň v tomto jediném dopise naznačila, že to bude z její strany problém, protože:

a) pracoviště, kde se vyjadřovala k Vašim stykům se synem, již opustila, a nemá tudíž přístup k dokumentaci,

b) není členkou ČMPS, takže nemusí na projednávání stížnosti Etickou komisí ČMPS reagovat. Podle Jednacího řádu EK ČMPS (kap. II. 1) nečlen ČMPS není povinen s komisí spolupracovat, avšak též u nečlenů ČMPS může Etická komise ČMPS „vydávat po předběžném šetření stanoviska ke stížnostem a upozorňovat kolegy - nečleny ČMPS - na jejich případné sporné etické jednání či postup“.

Proto jsem PhDr. V. Masákovou požádal o vyjádření k jednotlivým bodům Vaší stížnosti. PhDr. V. Masákovou jsem oslovil celkem třikrát (7. a 19. března e-mailem a 11. dubna 2018 doporučeným dopisem), vždy bez odezvy.

V takové situaci postupujeme podle Jednacího řádu dále i bez reakce psycholožky: „Pokud psycholog, vůči jehož jednání (postupu) byla stížnost vznesena, reaguje odmítnutím spolupráce s Etickou komisí ČMPS, postupuje Etická komise ČMPS dále bez jeho spolupráce tak, aby mohla co nejkonkrétněji odpovědět tomu, kdo si stěžuje, a odborné veřejnosti dát obecná vodítka ke zlepšení psychologické praxe."

Členové EK ČMPS měli možnost seznámit se všemi dokumenty, které jste na adresu EK ČMPS zaslal, tj. nejen s Vašimi oběma stížnostmi, ale také se zprávami dr. V. Masákové i s vyjádřením dr. T. Nováka ke zprávě psycholožky z vyšetření Vašeho syna. Pro úplnost nutno upřesnit, že psycholožka své zprávy z vyšetření uvádí jako: „zpráva z konzultace s matkou dítěte“.

Obě Vaše stížnosti lze rozdělit do tří oblastí:

1) Nerespektování rodičovské rovnosti

Psycholožka převzala cíle, které zformulovala matka dítěte:

1. stížnost: „žádost o posouzení optimálního výchovného prostředí při řešení kontaktu s otcem“.

2. stížnost: „žádost o kontrolní vyšetření a konzultaci vzhledem k prohlubujícím se problémům dítěte při návratech od otce“.

Podle Vašeho názoru neměla takto zformulované cíle psycholožka přijmout, protože se jedná pouze o dílčí řešení „kontaktu s otcem“ a nikoliv o výchovu dítěte, na kterou má otec nárok. Jedná se proto o zavádějící formulaci objednávky, která nerespektuje rodičovskou rovnost.

V této souvislosti dále zdůrazňujete, že psycholožka ve své první zprávě mimo jiné účelově překrucuje teorii attachmentu. Ta obecně připouští vazby dítěte k více pečujícím osobám, které mu tímto zajišťují jeho psychické potřeby (byť třeba zcela ne stejnou měrou). Psycholožka ale prezentuje teorii attachmentu pouze jako vztah dítěte k jediné osobě - matce.

2) Absence rozhovoru s otcem

V obou případech dochází psycholožka k zásadním závěrům, které učinila pouze na základě informací od matky a částečně také na základě vyšetření dítěte (rok nar. 2014) za přítomnosti matky. Psycholožka si neověřovala pravdivost tvrzení uváděné matkou a vyšetření dítěte za přítomnosti otce neprovedla, přesto dochází k závěrům, které se otce týkají a ve svém důsledku poškozují jeho práva v rodičovské roli.

3) Porušení zásady nestrannosti a objektivní profesionality

Ve své stížnosti docházíte k závěru, že v důsledku neobjektivních zpráv došlo ze strany psycholožky k porušení zásady nestrannosti a objektivní profesionality. Porušení této zásady pak v konečném důsledku vedlo k poškození nejen Vašich práv jako otce (na péči o vlastní dítě), ale zároveň také práv dítěte na rodičovskou péči jednoho z rodičů.

Stanovisko Etické komise ČMPS

Vážený pane Ing. A. Hodino, na základě Etického kodexu psychologické profese zaujala EK ČMPS k Vašemu podnětu následující stanovisko.

Pokud psycholožka PhDr. V. Masáková postupovala způsobem, který jste popsal, porušila tyto části ETICKÉHO KODEXU PSYCHOLOGICKÉ PROFESE:

- článek I. 1 Hodnoty a zásady psychologické profese, kde je mj. uvedeno, že lidé jsou si rovní v důstojnosti i právech. Nebyl dodržen odstavec I. 4., který ukládá psychologovi rozpoznat tzv. vícestranné smluvní pole, což znamená, že je povinen při psychologickém vyšetření dítěte zohlednit práva obou rodičů,

- v situaci vícestranného smluvního pole psycholog aktivně nahlíží, zda někomu straní, usiluje o nestrannost. Vychází-li psycholog z jednostranných podkladů pouze od jedné strany sporu, není nestranným, došlo tedy také k porušení ustanovení II. 1. d).

- nebylo dodrženo ustanovení III. 2 Zodpovědnost za užití moci, konkrétně odstavec III. 2. f), ve kterém je uvedeno, že se psycholog „nevyjadřuje o osobě, kterou neměl možnost pozorovat, případně vyšetřit, i kdyby na něj byl v tomto směru činěn nátlak.“

Vážený pane Ing. A. Hodino, děkujeme Vám za Vaše podání, na jehož základě vytvořila Etická komise Českomoravské psychologické společnosti výše uvedené stanovisko. Toto stanovisko bude anonymním způsobem publikováno, aby sloužilo jako doporučení pro práci psychologů a současně i zdroj zvyšování etické citlivosti v oblasti psychologie u odborné i laické veřejnosti.


26.06.2018

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ