HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Úhrada nákladů zmařené cesty pro dítě

Stridavka.cz


11 C 59/2017 - 76

Česká republika
Rozsudek
Jménem republiky

Okresní soud v Lounech rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivanou Koberovou, Ph.D. v právní věci

žalobce: Ing. A. H., narozený dne XX.XX.XXXX, bytem P., zastoupený advokátkou Mgr. Janou Libusovou, sídlem Čeňka Zemana 1716, 440 01 Louny

proti žalované: I. Š., narozená dne XX.XX.XXXX, bytem P., zastoupená obecným zmocněncem Mgr. Janem Potměšilem, sídlem P.

o zaplacení částky 1.554 Kč s příslušenstvím

takto:

I. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci částku ve výši 1.373 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 1.373 Kč od 11.3.2017 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

II. Žaloba se v části, ve které se žalobce domáhal po žalované zaplacení částky 181 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 181 Kč od 11.3.2017 do zaplacení, zamítá.

III. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 4.332 Kč ve splátkách po 1.000 Kč měsíčně splatných vždy do každého 25. dne v měsíci, počínaje měsícem následujícím po právní moci rozsudku, pod ztrátou výhody splátek, k rukám zástupkyně žalobce Mgr. Jany Libusové, advokátky.

Odůvodnění:

1. Žalobce se žalobou podanou Okresnímu soudu v Lounech dne 29.3.2017 domáhal po žalované zaplacení částky 1.554 Kč se zákonným úrokem z prodlení. Svůj nárok odůvodnil tím, že žalobce a žalovaná jsou rodiči nezletilého A. H., nar. XX.XX.XXXX. Usnesením Okresního soudu v Lounech, čj. 8 Nc 158/2014 - 55 ze dne 22.8.2016 bylo nařízeno předběžné opatření, kterým byla žalované uložena povinnost s účinností od 31.8.2016 předat nezletilého A. do péče žalobce v každém sudém týdnu v roce od pátku od 9:00 hodin do neděle do 17:00 hodin a v každém lichém týdnu v roce na dobu od středy 9:00 hod. do pátku do 17:00 hodin s tím, že předání nezletilého se uskuteční vždy v místě bydliště rodiče, jehož péče končí. V lichém týdnu v roce ve středu 14.9.2016 odmítla žalovaná bez vážného důvodu předat žalobci nezletilého A. do péče, ačkoli se pro něj žalobce dostavil v souladu s usnesením soudu do místa bydliště žalované. Žalobce ve snaze domoci se nařízené péče se ještě týž den osobně obrátil na opatrovníka dítěte OSPOD Žatec a požádal ho o pomoc. Opatrovník vyzval žalovanou k plnění povinnosti. Žalobce se dále pokusil týž den o nápravu nastalé situace i prostřednictvím Policie ČR. V důsledku porušení povinnosti žalované stanovené usnesením okresního soudu vznikla žalobci škoda spočívající v marné cestě pro nezletilého A. Účelně provedená cesta žalobce měla počátek v jeho bytě v P., směřovala do místa bydliště žalované v P., pokračovala k opatrovníkovi nezletilého OSPOD Žatec, ul. Tř. Obránců míru 295 a následně ještě na Policii ČR, poté zpět do P. Žalobci vznikly náklady při použití osobního vozidla HONDA Legend, reg. zn. XXXXXXX, náklady za celkem 212 km, náhrada za opotřebení vozidla 3,80 Kč, cena pohonné hmoty 29,70 Kč za l, spotřeba 11,9 l /100km ve výši 1.554 Kč. Žalovaná byla vyzvána k zaplacení škody dopisem žalobce ze dne 12.12.2016 a následně i dopisem právního zástupce žalobce ze dne 22.2.2017.

2. Ve věci byl vydán zdejším soudem platební rozkaz, proti kterému podala žalovaná odpor. V následném vyjádření nárok žalobce zcela neuznala. Dne 14.9.2016 žalovaná odmítla žalobci předat dvouletého syna z důvodu, že syn měl několik dní bolesti břicha, měl teploty 37,4 – 37,8 C. Odmítal jídlo, dožadoval se kojení a vyžadoval přítomnost matky. Žalobce byl informován emailem dne 13.9.2016 o tom, že MUDr. H. Š. doporučila mimo jiné na následující den výtěr a doporučila kojení syna. Výtěr byl proveden 14.9.2016, kdy byl následně potvrzen pozitivní nález bakterie. Žalobce se i přesto domáhal předání syna a měl jej v úmyslu převážet 100 km mimo domov. V zájmu dítěte žalovaná odmítla, ve stavu, ve kterém byl, předat syna k cestování. Důvody nepředání dítěte byly vážné a zároveň charakteru objektivních okolností. Na stavu dítěte nic nezmění ani zpráva žalobcem později vynucená na pediatričce ze dne 14.9.2016, která převoz dítěte nezakazuje. Žalovaná včas informovala žalobce, že nemá jezdit a tím pro odvracení škody učinila, co mohla. Nemůže být odpovědná za svobodné rozhodnutí žalobce investovat do zbytečné cesty, tím spíše ještě cesty po několika úřadech, nešlo-li o hlavní cíl cesty. I kdyby bylo vycházeno z předpokladu, že žalovaná porušila nějakou povinnost, i když toto odmítá, pak dle § 2902 občanského zákoníku splnila svoji oznamovací povinnost a poškozený nemá nárok na náhradu škody, které mohl po oznámení zabránit. Žaloba se jeví jako náhradní cesta, jak pokutovat matku za to, že nevyhověla žalobci v jeho požadavcích prosazovaných bez ohledu na nejlepší zájem dítěte. Žaloba je projevem šikanózního výkonu práva, žalobce je milionářem, údajná majetková újma se jej nikterak nedotýká, zatímco matku, která nemá peněz nazbyt a již žalobce – milionář přispívá 2.000 Kč měsíčně, může vymáhaná povinnost významně zatížit.

3. Při jednání účastníci setrvali na svých vyjádřeních. Dle žalobce se žalovaná snažila vyloučit žalobce z rodičovské odpovědnosti, proto musel být žalobce důsledný. Vždy žádal náhradní termín, který žalovaná nenavrhla. Dle žalované je předmětná žaloba odvetou, když žalobce podával řadu návrhů na výkon rozhodnutí, které byly zamítnuty.

4. Po provedeném dokazování soud zjistil následující skutečnosti.

5. Usnesením Okresního soudu v Lounech, čj. 8 Nc 158/2014 - 55 ze dne 22.8.2016 bylo nařízeno předběžné opatření, podle kterého byla žalované jako matce uložena povinnost s účinností od 31.8.2016 předat nezletilého A. do péče žalobce v každém sudém týdnu v roce od pátku od 9:00 hodin do neděle do 17:00 hodin a v každém lichém týdnu v roce na dobu od středy 9:00 hod. do pátku do 17:00 hodin s tím, že předání nezletilého se uskuteční vždy v místě bydliště rodiče, jehož péče končí. Předběžné opatření bylo doručeno zástupkyni žalované dne 23.8.2016. Proti tomuto usnesení podala žalovaná odvolání. Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením čj. 13 Co 657/2016 - 96 ze dne 17.10.2016 rozhodnutí okresního soudu změnil tak, že matce uložil povinnost předat nezletilého A. do péče otce v každém sudém týdnu v roce na dobu od soboty od 9:00 hodin do neděle do 17 hodin a v každém lichém týdnu v roce na dobu od čtvrtka od 9:00 hodin do pátku do 17:00 hodin. Usnesení nabylo právní moci dne 2.11.2016.

6. Z e-mailové komunikace účastníků ze dne 13.9.2016 soud zjistil, že žalovaná oznámila žalobci, že syn A. marodí a připojila lékařskou zprávu. Žalobce požádal žalovanou o náhradní termín péče. Žalovaná setrvala na svém stanovisku, že se syn bude léčit s ní doma a že žalobce pojede zbytečně. Žalobce vyjádřil svůj záměr pečovat o syna při průjmu u něj doma. E-mailová komunikace ze dne 10.1.2018 dokládá obtížnou komunikaci účastníků týkající se předání syna v době jednání soudu.

7. Z kopie velkého technického průkazu soud zjistil, že žalobce je vlastníkem vozidla Honda Legend, reg. zn. XXXXXXX, palivo natural 95, průměrná spotřeba podle metodiky ECE 101.00 činí 12,6 l/100km. Dle internetové aplikace www.mapy.cz činí počet km z P. do P. 91 km, z P. do Žatce, třída Obránců míru 16,5 km a z Žatce do P. 16 km.

8. Dle protokolu sepsaného dne 14.9.2016 na Městském úřadě v Žatci, odbor sociálních věcí, se dostavil bez předvolání žalobce a uvedl, že opakovaně žádal žalovanou, aby mu řádně předala syna podle soudního rozhodnutí. Podle lékařské zprávy je celkový stav dítěte dobrý, převoz nezakazuje, doporučuje domácí režim a dietu. Byl informován o tom, že se žalovanou bylo hovořeno a byla vedena ke splnění povinnosti, přesto nezletilého syna odmítla vydat. Dle záznamu z jednání ze dne 14.9.2016 (čas 8:00 hod až 12:00 hod.) sepsaného sociální pracovnicí Městského úřadu Žatec, bylo opakovaně jednáno z účastníky tohoto řízení z důvodu nepředání nezletilého syna žalobci. Žalobce si zajistil lékařskou zprávu, podle které převoz syna je možný. Žalovaná byla telefonicky poučena o možných následcích nerespektování soudního rozhodnutí. Tato sdělila, že syna nepředá, neboť podle ní není v jeho stavu změna prostředí vhodná.

9. Dle úředního záznamu ze dne 14.9.2016 se žalobce dostavil tohoto dne v 13.50 hod. na Policii ČR, územní odbor Louny, ve věci jeho oznámení na žalovanou z důvodu nepředání dítěte. Žalobce vypověděl, že přijel téhož dne do bydliště své bývalé přítelkyně kolem 9.00 hod. vyzvednout svého syna. Žalovaná mu sdělila, že mu syna nepředá kvůli zdravotnímu stavu. Ze včerejšího dne ví, že syn A. je lehce nemocný, což se dozvěděl z e-mailu žalované. V emailu byla nafocená lékařská zpráva MUDr. Š. Mailem navrhoval přesunutí termínu na jindy, opakovaně. Žalovaná na maily nereagovala. V 9.00 hod., když mu žalovaná odmítla syna vydat, kontaktoval MUDr. Š., později se dostavil i osobně. Lékařka mu sdělila, že syn u ní byl dnešního rána a že mu vypíše zprávu o výsledku. V této zprávě stojí, že celkový stav dítěte je dobrý a převoz nezakazuje. Doporučuje pouze dietu, tekutiny, léky a domácí stravu. Vše je schopen zajistit. Obrátil se i na opatrovníka dítěte, OSPOD v Žatci. Vedoucí paní Pavlíková mu sdělila, že se žalovanou hovořila a vedla ji ke splnění povinnosti uložené soudem. Sepsal s paní Pavlíkovou protokol a znovu se vydal do P., zkusit naposledy přimět žalovanou, aby mu syna předala. Poté volal na policii. Hlídka přijela na místo, žalovanou se jí nepodařilo dovolat.

10. Dle lékařské zprávy MUDr. M. Z. ze dne 2.9.2016 byl nezletilý A. vyšetřen v nemocnici v Motole. Matka sdělila, že nezletilý byl u otce, s matkou se vrací zpět z P. do P., 2x zvracel po cestě. Od července jezdí se synem každý týden do P., syn je neklidný, třese se, je nešťastný, pláče dlouho. Syn je ještě kojen. U obvodního pediatra situaci matka neřešila. Dle lékařky bylo zvracení způsobeno nejspíše psychickou rozladou, kdy pro syna je situace obtížná. Vhodné by bylo psychologické vyšetření. Matka pacienta byla poučena a pacient odchází ve stabilizovaném stavu. Dle lékařské zprávy MUDr. Š., P., ze dne 13.9.2016 matka uvedla, že nezletilý A. v neděli po cestě domů od žalobce si stěžoval na bolesti břicha, v autě se pokadil a měl řídkou stolici. Odmítá jídlo, teplota 37,4 -37,8 st. Lékařkou byl vyšetřen a byl doporučen domácí režim do vyloučení bakteriálního onemocnění, doporučena dieta, tekutiny, kojit, Smekta 3x a další lék. Na 14.9. v 7:30 hod. naplánován výtěr. Dle lékařské zprávy MUDr. Š., P., ze dne 14.9.2016 byl nezletilý tohoto dne na kontrole a výtěru stolice. Celkový stav je dobrý, bez dehydratace a alterace. Byla doporučena stále do výsledku výtěru dieta, tekutiny, probiotika a Smekta a domácí režim do výsledku výtěru. Převoz dítěte nezakazuje. Ze zprávy Sang Lab - klinické laboratoře s.r.o. ze dne 16.9.2016 pro lékařku MUDr. Š. vyplývá závěr o pomnožení bakterie Proteus mirabilis, jinak byl výtěr negativní.

11. Dopisem ze dne 16.9.2016 soudkyně Okresního soudu v Lounech vyzvala žalovanou, která nepředala nezletilého v termínu od 14.9.2016 do 16.9.2016, aby nemařila péči otce a respektovala rozhodnutí soudu o nařízení předběžného opatření. Dopisem ze dne 22.2.2017 byla žalovaná vyzvána žalobcem k úhradě žalované částky zástupkyní žalobce, kdy dopis byl předán k poštovní přepravě dne 23.2.2017.

12. K prokázání majetkových poměrů účastníků soud provedl dokazování rozsudkem Okresního soudu v Lounech, čj. 8 Nc 158/2014 - 851 ze dne 6.11.2015 a rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem čj. 13 Co 282/2016 - 1370 ze dne 21.9.2017, ze kterých zjistil, že krajský soud změnil rozsudek okresního soudu tak, že účinností od měsíce následujícího po právní moci tohoto rozsudku svěřil nezletilého A. do střídavé péče rodičů tak, že do péče otce se svěřuje v každém lichém týdnu kalendářního roku vždy ve středu od 9:00 hodin do pátku do 18:00 hodin a v každém sudém týdnu kalendářního roku vždy ve čtvrtek od 9:00 hodin do neděle do 18:00 hodin a do péče matky se svěřuje ve zbývajícím období lichých týdnů a sudých týdnů kalendářního roku s tou výjimkou, že se svěřuje do péče otce v době vánočních svátků a prázdnin v každém lichém roce od 9:00 hodin dne 26.12. do 18:00 hodin dne 28.12. a od 9:00 hodin dne 30.12. do 18:00 hodin dne 1.1. a v každém sudém roce od 9:00 hodin dne 24.12. do 9:00 hodin dne 26.12. a od 18:00 hodin dne 28.12. do 9:00 hodin dne 30.12. a v době velikonočních svátků v každém lichém roce od pátku od 9:00 hodin do Pondělí velikonočního do 18:00 hodin. Žalovanému jako otci byla uložena povinnost přispívat na výživu nezletilého A. s účinností od 16.8.2014 částkou ve výši 6.000 Kč měsíčně, s účinností od 1.9.2016 částkou ve výši 8.000 Kč měsíčně a s účinností od měsíce následujícího po právní moci tohoto rozsudku částkou ve výši 6.000 Kč měsíčně. Žalované jako matce byla uložena povinnost přispívat na výživu nezletilého A. s účinností od měsíce následujícího po právní moci tohoto rozsudku částkou 800 Kč měsíčně. Dlužné výživné za období od 16.8.2014 do 30.9.2017 ve výši 197.097 Kč bylo žalobci uloženo uhradit k rukám matky ve splátkách, a to v částce 50.000 Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku, v částce 50.000 Kč do tří měsíců od právní moci tohoto rozsudku, v částce 50.000 Kč do šesti měsíců od právní moci tohoto rozsudku a v částce 47.097 Kč do devíti měsíců od právní moci tohoto rozsudku pod ztrátou výhody splátek. Z odůvodnění vyplývá, že krajský soud vyhodnotil majetkové poměry žalobce jako nadstandartní a vycházel z potencionálního příjmu otce, který by mohl dosahovat se svým vysokoškolským zaměstnáním. Přihlédl k jeho účasti v obchodních společnostech, k majetku těchto společností, k vlastnictví nemovitostí žalobcem, k jeho úsporám. Žalovaná je osobou samostatně výdělečně činnou, dosahuje příjmy z podnikání nejméně ve výši 12.000 Kč měsíčně, pobírá rodičovský příspěvek.

13. Soud neprovedl dokazování plánem ochrany dítěte k prokázání tvrzení žalované, že žalobce není v plnění svých povinností bez chyby, kdy plní jen to, co sám uzná za vhodné, když toto tvrzení je obecné a nelze dovodit souvislost s předmětem řízení.

14. Takto prokázané dílčí skutečnosti shrnul soud v celkovém skutkovém stavu věci, který posoudil podle práva.

15. Podle ustanovení § 2910 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.

16. Podle ustanovení § 2912 odst. 1 občanského zákoníku nejedná-li škůdce, jak lze od osoby průměrných vlastností v soukromém styku důvodně očekávat, má se za to, že jedná nedbale.

17. Podle ustanovení § 2951 odst. 1 občanského zákoníku škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.

18. Podle ustanovení § 2969 odst. 1 občanského zákoníku při určení výše škody na věci se vychází z její obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit.

19. Po provedeném dokazování vzal soud za prokázané, že žalovaná dne 14.9.2016 nepředala žalobci na základě vykonatelného usnesení Okresního soudu v Lounech nezletilého syna A. H. Usnesení, kterým bylo nařízeno předběžné opatření, je vykonatelné vyhlášením. Nedošlo-li k vyhlášení, je vykonatelné, jakmile bylo doručeno tomu, komu ukládá povinnost. Usnesení se tak stalo vykonatelným dne 23.8.2016. Mezi objektivní příčiny, které brání uskutečnění styku nezletilého s rodičem, zpravidla patří i onemocnění dítěte. Zda je možný styk i v případě onemocnění dítěte závisí na konkrétních okolnostech případu (např. charakteru nemoci, možnosti převozu dítěte k rodiči, atd.). Dle lékařské zprávy ošetřující lékařsky, kterou žalobce dne 14.9.2016 získal, byl zdravotní stav nezletilého syna dobrý a nevylučoval převoz. Soud má za to, že v posuzovaném případě neexistovala objektivní překážka bránící uskutečnění styku, neboť se jednalo o běžné onemocnění. Oba rodiče mají k dítěti stále rodičovská práva a povinnosti. Rodič, který má dítě ve své péči, je oprávněn a zároveň i povinen o dítě pečovat i v době jeho nemoci v domácím prostředí. V řízení bylo dále prokázáno, že žalovaná byla seznámena s obsahem této lékařské zprávy a byla vedena orgánem péče o dítě ke splnění povinnosti vyplývající ze soudního rozhodnutí, přesto tuto povinnost odmítla splnit. Žalovaná tak zaviněně porušila svou povinnost uloženou soudním rozhodnutím na základě zákona a v příčinné souvislosti s tímto jednáním způsobila žalobci škodu ve výši nákladů spojených s marnou cestou žalobce z P. z místa jeho bydliště do P. do místa bydliště žalované a zpět. Za této situace je žalovaná povinna uhradit žalobci vzniklou škodu. Žalobce požádal o náhradu škody v penězích. Soud tyto náklady analogicky určil dle vyhlášky upravující sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel (vyhláška č. 385/2015 Sb.), kdy při použití motorového vozidla, použité palivo benzin 95 oktanů, průměrná cena pohonné hmoty 29,70 Kč, průměrná spotřeba paliva 12,6 l na 100 km, počet ujetých km 182 km, sazba základní náhrady 3,80 Kč na km, celkem činí tato částka 1.373 Kč. Pokud jde náklady na cestovné na trase P. – Žatec – P., má soud za to, že zde není dána příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním žalované spočívajícím v nepředání dítěte a vznikem škody, neboť se jednalo o rozhodnutí žalobce, jak a za pomoci jakých orgánů svou situaci bude řešit, nikoli o přímý následek jednání žalované. Soud proto žalobu pro částku cestovného ve výši 181 Kč zamítl. Pokud jde o žalovanou zmiňované ustanovení § 2902 občanského zákoníku, žalovaná oznamovala žalobci případné nesplnění povinnosti za jiné situace, než která se vyjasnila dne 14.9.2017 po získání lékařské zprávy konstatující celkově dobrý stav syna a nevylučující jeho převoz, kdy existovala šance na uskutečnění styku žalobce s nezletilým synem. V souladu s ustanovením § 2908 občanského zákoníku má žalobce právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na odvrácení hrozící újmy v rozsahu přiměřeném tomu, co se snažil žalobce odvrátit, tedy ve výši nákladů odpovídající cestě žalobce z P. z místa bydliště žalobce do P. do místa bydliště žalované a zpět. Vzhledem k výše uvedenému soud shledal nárok žalobce za důvodný a uložil žalované povinnost zaplatit žalobci částku 1373 Kč. Soud přiznal žalobci i nárok na zákonný úrok z prodlení, který má oporu v ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, tedy dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., a to ode dne následujícího po uplynutí lhůty stanovené ve výzvě k zaplacení škody.

20. O náhradě nákladů řízení pak bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 142 odst. 2 o.s.ř., dle kterého, měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů řízení poměrně rozdělí, popř. vysloví, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Při posuzování úspěchu a neúspěchu soud přihlíží k požadovanému příslušenství. Dle nálezu Ústavního soudu ČR I ÚS 2717/08 při absenci výslovného pravidla soud vezme v úvahu výši úroku z prodlení požadovaného účastníkem „do zaplacení“ ve výši stanovené ke dni vyhlášení svého rozhodnutí (§ 154 odst. 1 o.s.ř.). V řízení o zaplacení částky 1.554 Kč s příslušenstvím měl žalobce úspěch pouze v rozsahu 88 %, žalovaná měla úspěch v rozsahu 12 %. Při určení úspěchu a neúspěchu soud vycházel z toho, že celkově byla požadována částka včetně příslušenství ve výši 1.659 Kč (jistina ve výši 1.554 Kč + úrok z prodlení ke dni 11.1.2018 ve výši 105 Kč). Žalobce měl úspěch pro částku 1.466 Kč (jistina ve výši 1.373 Kč + úrok z prodlení ke dni 11.1.2018 ve výši 93 Kč) pouze v rozsahu 76 % (88 % - 12 %). Žalobci tak soud přiznal náklady řízení v celkové výši 4332 Kč, tj. 76 % z celkových nákladů řízení ve výši 5.700 Kč, které tvoří zaplacený soudní poplatek ve výši 1.000 Kč, odměna za zastupování účastníka advokátem podle vyhl. č. 177/1996 Sb. za tři úkony právní služby po 1.000 Kč ( převzetí a příprava zastoupení, žaloba, účast na jednání soudu dne 11.1.2018), jeden úkon právní služby ve výši 500 Kč (jednoduchá výzva k plnění), čtyři režijní paušály po 300 Kč.

21. Lhůtu k plnění soud v souladu s ustanovením § 160 odst. 1 o.s.ř. určil do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. V případě nákladů řízení soud tuto lhůtu určil ve splátkách po 1.000 Kč k dodržení platební kázně pod ztrátou výhody splátek, když přihlédl k současným majetkovým poměrům žalované.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku není přípustné odvolání.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na výkon rozhodnutí.

Louny 11. ledna 2018

JUDr. Ivana Koberová, Ph.D. v.r.
samosoudkyně


07.02.2018

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ